Adatvédelmi tájékoztató

Cégünk, a Guard Control Kft. olyan egyedülálló megfigyelési szolgáltatásokat fejleszt, és olyan komplex támogatási csomagokat biztosít, amivel Ön mindig naprakész lehet vállalkozását illetően.

Checkingsystem WFM Adatvédelmi

Hatályos: 2018. július 25. napjától


A Guard Control Kft.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A Guard Control Kft. a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített
személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Guard Control Kft. által alkalmazott
adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját,
amelyet Guard Control Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
A Guard Control Kft. mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával
tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános
információkról.

Adatkezelő:
Guard Control Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 30.

Ha az alábbiakban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban bármilyen kérdése
merülne fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén keresztül vegye fel velünk a
kapcsolatot:
Telefon: + 36 1 203 7557
email: info@guardcontrol.hu

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése A kezelt adatok köre
A Guard Control Kft. honlapjának
látogatása során kezelt adatok
A honlap használata során megadott
adatok
Ügyfélkapcsolati adatok Természetes személyazonosító adatok,
név, cégnév, e-mail cím, illetve az ügyfél
által szöveges mezőben megadott
egyéb adatok
Őrjárat ellenőrző eszközök
adminisztrációs adatai
Készülékek, SIM kártyák adatai (IMEI,
ICC), ügyfelek adatai (név, cím,
telefonszám, kapcsolattartó személy
adatai)

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés jogalapja
A Guard Control Kft. honlapjának
látogatása során kezelt adatok
Az Ön hozzájárulása
Ügyfélkapcsolati adatok Az Ön hozzájárulása
Őrjárat ellenőrző eszközök
adminisztrációs adatai
Szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja
A Guard Control Kft. honlapjának
látogatása során kezelt adatok
A honlap üzemeltetése
Ügyfélkapcsolati adatok A Guard Control Kft. eljárásainak
támogatása, ügyfél megkeresések
megválaszolása
Őrjárat ellenőrző eszközök
adminisztrációs adatai
Távfelügyeleti, adat továbbítási
szolgáltatás nyújtása szerződés
alapján

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés ideje
A Guard Control Kft. honlapjának
látogatása során kezelt adatok
A honlap látogatásakor gyűjtött
technikai adatok tekintetében a célhoz
kötötten megállapított idő
Ügyfélkapcsolati adatok Jogszabályban előírt megőrzési idő, a
regisztrációs adatok esetében a
visszavonásig, de legfeljebb 2 év
Őrjárat ellenőrző eszközök
adminisztrációs adatai
Szerződés ideje + 3 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés érintettjei
A Guard Control Kft. honlapjának
látogatása során kezelt adatok
A Guard Control Kft. honlapját látogató
természetes személyek
Ügyfélkapcsolati adatok A Guard Control Kft. természetes
személy ügyfelei
Őrjárat ellenőrző eszközök
adminisztrációs adatai
Szerződő cég képviselője

Adattovábbítás:

A Guard Control Kft. az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb
feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az
adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel
összefüggő jogok” fejezetben leírtak szerint.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Guard Control Kft. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a
saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés
bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett
szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Guard Control Kft.
megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje –
többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az info@guardcontrol.hu e-mail címen keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Guard Control Kft.-től arról, hogy a Guard Control Kft.:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított
  hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti Guard Control Kft. által tárolt személyes adatainak másolatát.
A Guard Control Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben
megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet
elektronikus úton küldi meg a Guard Control Kft.-hez, akkor a Guard Control Kft.
válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton
kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az info@guardcontrol.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheti, hogy a Guard
Control Kft. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, email címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi
meg a Guard Control Kft.-hez, akkor a Guard Control Kft. válaszlevele is – lehetőség
szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a
választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
A Guard Control Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon
belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az info@guardcontrol.hu e.mail címen keresztül, írásban kérheti a Guard Control
Kft.-től a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Guard Control Kft. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a
személyes adatok további tárolására kötelezi a Guard Control Kft.-t. Ha azonban a
törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Guard Control Kft. a
kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a
kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben
értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Guard Control Kft.-hez, akkor a
Guard Control Kft. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik
meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a
kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az info@guardcontrol.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheti a Guard Control
Kft.-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Guard Control Kft. csak
tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a
korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből
történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait a Guard Control Kft. jogellenesen kezelte, de az
  adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már
  a Guard Control Kft. nincs szüksége ezekre az adatokra.

a Guard Control Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon
belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Guard Control Kft.-hez,
akkor a Guard Control Kft. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton
érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a
kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön a info@guardcontrol.hu e-mail címen keresztül, írásban, az adatkezelés
időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A
hozzájárulás visszavonása esetén a Guard Control Kft. visszavonás előtti
adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Guard Control Kft. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően
indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a
Guard Control Kft.-hez, akkor a Guard Control Kft. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ,
kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi
követelményeknek, kezdeményezheti a Guard Control Kft. adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes információk:

A wfm.hu honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Guard Control Kft.
Amikor Ön a Guard Control Kft. internetes honlapját látogatja, közben személyes
adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos
technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy
bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók,
melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím)
szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja a Guard
Control Kft.-hez, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Guard
Control Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és
kezelje.

A Guard Control Kft. honlapján keresztül a Guard Control Kft. tudomására jutott
adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül
– semmilyen körülmények között nem adja ki.

A Guard Control Kft. az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű
adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton
rendelkezésre bocsátott adatokat.

A készülék-adminisztráció során birtokba jutott adatok adatkezelésének részletei:
A szerződéskötési folyamat során szükséges az egyes őrjárat ellenőrző eszközök
regisztrációja, melyhez szükséges az ügyfelek és a kapcsolattartók személyes
adatait rögzíteni. Az átadott személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékben használjuk.

Minden munkavállalónk, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy
tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni azokat belső szabályozásainknak
megfelelően. Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes
adatokat titokként megőrizni.

Budapest, 2018. július 25.

Guard Control Kft. – Seres Attila – Ügyvezető

 
 
 
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: pinterest
Idézetek
Keresse szakértőinket!

KÖSZÖNJÜK, HOGY ÜZENT NEKÜNK!

Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!

Amennyiben fontos kérdése van, hívjon most!

+36 1 2037557